background
Yasal Bildirimler ve Uyarılar

Yasal Bildirimler ve Uyarılar

 1. Bizi Tanıyın
 2. Yasal Bildirimler ve Uyarılar

İnternette Bulunması Gereken Asgari Unsurlar

Sermaye Piyasası Kurulunun 15.10.2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek "geniş yetkili aracı kurum" olarak ekteki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.


PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir: Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir: Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir: Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak; - Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı - Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER İLE MÜŞTERİYE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BİLDİRİMLERE İLİŞKİN ESASLAR

Halk Yatırım, müşterilerin emirlerini işlem numarasına ve emir alınış zamanına göre sıralamaya imkan verecek şekilde saklayacaktır.

    Müşteriler, elektronik ortamlarda;

 1. Hisse ve VİOP Alış Satış İşlemleri,
 2. Bekleyen ve gerçekleşen emirlerine,
 3. Viop teminat giriş çıkışlarına,
 4. Anlık verilere,
 5. Portföy bilgilerine ve hesapta oluşan diğer işlemleri takip edebileceklerdir.

Ayrıca Halk Yatırım, müşterilerine, posta veya e-posta ile aylık ekstre bildirimlerde bulunacaktır. Türev Araçlar İşlem sonuç formu ve Pay Senedi İşlem Sonuç Formları SPK III.45.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri le Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni tebliğince her gün sonu müşterilere gönderilir. Halk Yatırım tarafından elektronik ortamda tutulacak kayıtlarda mevzuatın gerektirdiği tüm bilgiler mevcut olacaktır.

Müşteri Emir Gerçekleştirme Politikası
Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyesinin nasıl yapılacağı
Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları
Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği

KULLANILAN İŞLEM PLATFORMUNUN VE BİLGİSAYAR AĞININ ÖZELLİKLERİNE, VARSA RİSKLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İLE PLATFORMDA MEYDANA GELEBİLECEK RİSKLERE KARŞI KULLANILABİLECEK ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ


www.halkyatirim.com.tr internet şubesi,

İnternet şubesi Microsoft Internet Explorer 9 ve üzeri tarayıcıları tarafından desteklenmektedir.

Minumum Gereksinimler:

İşletim Sistemi : Microsoft Windows x86 yada x64 (XP ve üzeri)

İnternet bağlantısı: Minimum 2 Mbit internet erişimi

Halk Yatırım Mobil Uygulaması için, Apple iphone IOS5 ve üzeri , Android cihazlar 2.1 ve üzeri , Window Mobil versiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

Güvenlik Gereksinimleri:

 1. Kullanıcıların emirlerinin tamamı kullanıcı bilgisayarı ve Halk Yatırım sunucuları arasında gerçekleşmektedir.
 2. Kullanıcıların işlem yapma yetkileri,izinleri ve limitleri kurum sunucularından tanımlanmaktadır.
 3. Maddi sonuç doğurması muhtemel fonksiyonların tamamı , istek sunucuya gelmeden önce kullanıcı onayı alınmaktadır.
 4. Sunucu yazılımları ve web serviseleri ile yapılan haberleşmede ssl sertifikası kullanılmaktadır.
 5. Şifre bilgileri cihazların saklama alanlarında saklanmamaktadır.
 6. Kullanıcı bilgisayarlarında virüs, trojan vb. Kötü niyetli yazılımlara karşı güncel virüs programları kullanılması gerekmektedir.
 7. Kullanıcı cihazları ile sunucu arasında yapılan haberleşmede şifreleme kullanılmaktadır.
 8. Kullanıcı şifreleri sunucularda şifrelenmiş olarak saklanmakta ve şifreyi geri oluşturmak mümkün olmamaktadır.
 9. Kullanıcılar kendi şifrelerini uygulamalar üzerinden değiştirebilmektedir.
 10. Kullanıcıların yaptığı işlemler logu zaman damgası ile bütünlüğü sağlanıp arşivlenmektedir.

Platformlara ve mobil uygulamalara erişim sağlanamaması durumunda telefon araçılığıyla işlemlere kesintisiz olarak devam edilebilmektedir.

Halk Yatırım’ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri & 3. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır.

Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, Halk Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Halk Yatırım tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır.

  Bu süreçte bilgisayar ağında meydana gelebilecek kesinti sırasında telefon, faks vb. ile alınan Müşteri emirleri Borsa’ya iletilebilecektir. Böyle bir durumda aşağıda bilgileri verilen personelle irtibat kurulması gerekmektedir.

Yatırım Dialog : 444 42 55

Pay Piyasası : 0212 314 8101

Adana Şube : 0322 459 4599

Ankara Şube : 0312 434 2252

Antalya Şube : 0242 241 5060

Bursa Şube : 0224 225 1855

Denizli Şube : 0258 265 1621

Göztepe Şube : 0216 368 2420

İstanbul Şube : 0212 314 8268

İzmir Şube : 0232 482 2050

Samsun Şube : 0362 431 0824

Halk Fx 2018 Yılı 3.Çeyrek Sonuçları;

Karda Olan Hesapların Dağılımı      :% 19.09

Zararda Olan Hesapların Dağılımı   :% 80.91

Kullanıcılarımızın güvenliği bizim için çok önemlidir. Halk Yatırım, internet şubesini kullanan müşterilerin işlemlerindeki bilgilerin gizliliğini, tüm dünyada güvenle kullanılan, 2048 bit SSL şifreleme teknolojisi ile sağlar.

Müşterilerimizin girmiş oluğu tüm bilgilere sadece müşterinin kendisi ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşterini kendisi değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Burada herhangi bir alanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfalarda yer almayabilir.

Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

"T.Halkbankası A.Ş. emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında müşteri emirlerini alarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye iletmektedir. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T. Halkbankası A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır. (%99,96)

Detaylı bilgi: https://www.halkbank.com.tr/channels/100.asp

Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi Hk. (TSPB)

MÜŞTERİ UYUŞMAZLIKLARI HAKEM HEYETİ YÖNERGESİ HK. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu bilgilendirme metni ile amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(“Halk Yatırım”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Halk Yatırım, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, Sermaye Piyasası faaliyetleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.

Halk Yatırım tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sözleşme müzakereleri, kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi; yatırımcılar için uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; SPK, BİST, MASAK, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, bilgi saklama, skorlama, risk izleme, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Halk Yatırım, iştiraklerinin ve Halk Grubu Şirketleri’nin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,

Halk Yatırım’ın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Halk Yatırım tarafından yürütülen işlem operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları, Halk Yatırım ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, uluslararası sermaye piyasası faaliyetlerinin yapılması,

Halk Yatırım ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, Halk Yatırım tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

Halk Yatırım insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Halk Yatırım’ın insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Halk Yatırım iş ortaklarına, ana hissedarı olan T. Halk Bankası A.Ş.’ye ve bağlı ortaklıklarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, BİST, TAKASBANK, MASAK, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, Halk Yatırım’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar, yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları, posta, SMS ve e-mail gönderim hizmeti sunan kuruluşlar ve anlaşmalı kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, ve bankalara, konsorsiyum üyesi olunan halka arz süreçlerinde SPK mezuatı çerçevesinde Konsorsiyum lideri kuruluşa, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Halk Yatırım Genel Müdürlük, şubeler, , internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, gibi şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Kişisel verileriniz başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere, SPK düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere, şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeye, diğer ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere dayanılarak işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Halk Yatırım’a iletmeniz durumunda Halk Yatırım talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Halk Yatırım tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, ·
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, ·
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ·
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ·
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Halk Yatırım’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Halk Yatırım’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Halk Yatırım 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.halkyatirim.com.tr adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şubelere veya ‘Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No:20 K:4 34382 Şişli/İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

Sermaye Piyasası Kurulunun 15.10.2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek "geniş yetkili aracı kurum" olarak ekteki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.


Yatırımcı Tazmin Merkezi