background
Bizi Tanıyın

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Programı
  1. Bizi Tanıyın
  2. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Programı

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket halka açık değildir. 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirket, yükümlü olduğu çerçevede uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Bölüm I- Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkileri Mali İşler Birimi yürütmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerine Ortaklar Genel Kurul toplantılarında, Şirket’in tüm hesapları ve mali yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Genel Kurul toplantıları dışında da, Şirket Mali İşler Birimi tarafından 3, 6 ve 9 aylık ara dönemlerde ve talep edildiği her zaman yazılı ve/ veya elektronik posta yolu ile bilgi verilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirket’in 2016 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 26.07.2017 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesine göre (6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunundaki karşılığı 416. maddedir) ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmıştır. Toplantıda, Şirket hissedarlarına I. ve II. temettü tutarı olan 12.163.453,69 TL’sinin ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 20.04.2018 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmıştır. Toplantıda, 4.100.000,00 TL’nin ortaklara I. temettü olarak ödenmesine, ortaklara ödenecek olan 21.409.942,05 TL II. temettünün ödenmeyerek ve Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanacak 590.057,95 TL’nin de ilave edilmesi ile toplamda 22.000.000 TL’nin sermayenin arttırımında kullanılmasına karar verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Ortakların Şirket karına katılım imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlığı altındaki 21. maddesinde;

“Şirketi’n bir faaliyet dönemi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur.

a- Önce karın %5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve Şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.
b- Bakiyeden, ödenmiş sermayenin %5’i oranında birinci temettü ayrılır.
c- Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.
d- Karın geriye kalan kısmı Genel Kurul’un tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzii edilir.
e- Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının c bendi hükmü saklıdır.”

26.07.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında toplam 12.163.453,69 TL, 28.07.2017 tarihinde ortaklara kar payı olarak dağıtılmıştır

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

Bölüm II-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket, mali ve idari bilgilerini internet sayfasında paylaşmakta, yanı sıra aynı bilgiler Üye Yönetim Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Formu vasıtasıyla TSPB’nin internet sayfasında da yayınlanmaktadır.

Şirket, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetini kullanmaktadır.

MKK e–şirket platformu ile Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin e-şirket portalında kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, içeriğe erişmek isteyen herkesin tek bir noktadan içeriğe erişebildiği bir sistem ile mali ve idari bilgilerini paylaşmaktadır.

Pay sahipleri istedikleri zaman istedikleri bilgilere elektronik posta yoluyla ve/veya yazılı olarak ulaşabilmektedirler. Ayrıca Şirket’in dönemsel Finansal Raporları ve duyuruları www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi, Elektronik Platformları

Şirket’in internet sitesi ve elektronik platformlarında piyasa verileri ve alım satım hizmetleri yatırımcılara sunulmuştur.

Piyasa koşulları ve teknolojik gelişmelere paralel, sunulan hizmetin güvenliği, sürekliliği ve performansının sağlanmasını teminen teknolojik altyapı yatırımları yapılmıştır.

Ayrıca yatırımcılar Şirket’in sosyal medya Facebook ve Twitter sayfalarında piyasadaki gelişmeleri takip etme imkanına sahiptir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/ Sahiplerinin Açıklanması

Şirket’in pay sahipleri tüzel kişiliklerdir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz halka açık olmadığından duyuru yapılmamıştır.

BÖLÜM III - Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri diledikleri anda Şirket’in internet sayfasından, KAP, elektronik posta yolu ile ve/veya yazılı olarak Şirket hakkındaki istedikleri bilgilere ulaşabilmektedirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri, Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısına katılımları hususunda yazı ile davet edilmektedir.

15. İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Politikası

Halk Yatırım, finans sektöründe nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çaba sarf etmektedir. Şirket’in insan kaynakları politikası, mevcut insan kaynağının en etkin ve verimli biçimde kullanılmasına yönelik olarak, kaliteyi artırıcı süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını sürekli geliştirmeyi ve çalışanlara profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.

Halk Yatırım insan kaynaklarında; işe alma, kariyer planlama, performans yönetimi süreçleri ve çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim programları verimlilik esasına göre tasarlanmakta ve yürütülmektedir.

Kariyer planlaması, insan kaynakları yönetmeliği çerçevesinde, personelin dönem içinde gösterdiği performansı, davranışsal ve kişisel yetkinlikleri, mesleki bilgi ve becerileri ve yönetsel kapasitesi göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Performans değerlendirme, personelin görevinde yeterli olup olmadığını veya gelişmesi gereken yönlerini tespit etmek, yetenek ve potansiyelini belirlemek, kariyer planlamasını yönlendirmek amacı ile açıklık ve objektiflik ilkesine dayalı bir sistem ile en az yılda bir kez yapılmaktadır.

Halk Yatırım’da ücret yönetimi, her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır. Ücret skalası her yıl Ocak ayında yeniden düzenlenmekte olup, personelin ücretlerine tatbik edilmektedir.

Eğitim politikası; her unvan grubundaki personelin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak üzere kariyer planlaması ve sahip olunması gereken nitelikleri de göz önünde bulundurarak, yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim ve seminer programlarına katılma olanağı sağlamaktadır. Halk Yatırım, önümüzdeki dönemde, iş gücü verimliliğini yükseltmek amacıyla yeni yatırımların yanı sıra, yeni istihdam sağlayarak çalışan sayısını artırmaya yönelik insan kaynağı planlaması öngörmektedir. Şirket’in hedefleri paralelinde hazırlanan kadro planlamasına göre, ihtiyaç duyulan pozisyonlara nitelikli personel alınması hedeflenmektedir.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri taleplerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini teminen, uzmanlaşmış personelin yer aldığı organizasyon yapısını oluşturan Şirket, elektronik iletişim araçlarıyla da müşterilere hızlı ve doğru bir şekilde hizmet verilmesi için çalışmaktadır. Bu kapsamda, yeni teknolojik yatırımlar ile müşteri memnuniyetini artırıcı çabalar devam etmektedir.

Şirket ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, Halkbank ile Halk Yatırım arasındaki sinerjinin artırılması hedefiyle Halkbank personeline yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Süre gelen eğitimlerle birlikte Halkbank tarafından belirlenmiş Bireysel MİY/MİYA’lara ürün, satış ve pazarlama eğitimleri verilmiştir.

16. Sosyal Sorumluluk

Şirket, bir yandan faaliyetlerinin gerektirdiği tüm alanlarda öncü konumda olmayı hedeflerken, diğer yandan ise kurumsal sosyal sorumlulukları doğrultusunda, toplumsal fayda sağlayacak samimi aktarım çalışmalarını şekillendirmektedir. Bu çalışmaların en somut örneklerinden biri, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yaptığı kabul edilen Antik Aizanoi Kenti kazılarına verilen destektir. Şirketimiz 2017 yılı itibarıyla kazı alanının ana sponsorluk sözleşmesini imzalamış ve önümüzdeki 3 yıl süresince ana sponsor olarak desteklemeye devam edecektir.

Faaliyet alanlarımız ile örtüşen, doğru planlanmış stratejiler kapsamında kamuoyuna karşı sosyal sorumluluklarımızı yerine getirme hedefi ile günümüzden 1700 yıl önce, bugün Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi sınırlarında yer alan, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yaptığı kabul edilen Antik Aizanoi Kenti kazılarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile 2013 yılından itibaren nakdi destek verilmeye başlanmış olup, 2017 yılı itibarıyla ana sponsor olarak destek verilmeye devam edilmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluklarımız kapsamında, çevreye duyarlılık konusundaki bilinci artırmak üzere de T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2015 yılında kurulan “Halk Yatırım Hatıra Ormanı”na da destek verilmeye devam etmektedir.

BÖLÜM IV- Yönetim Kurulu

17. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

1- Yusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkanı
2- Dursun Ali ALEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili
3- Serdar SÜRER Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
4- Deniz YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi
5- Ahmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
6- Kamil Enis TUNA Yönetim Kurulu Üyesi
7- Remzi GÜNHAN Yönetim Kurulu Üyesi
8- Enes ÇELEBİ Yönetim Kurulu Üyesi

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlığı altında yer alan 9. maddesinin 2. fıkrasında “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yarıdan bir fazlasının yüksek öğretim kurumlarından mezun olması ve sermaye piyasası mevzuatında aranan koşulları taşıması zorunludur” ifadesi yer almaktadır.

19. Şirket’in Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Sermaye piyasalarında yeni ürünlerin yapılandırılmasında öncü olan, Bankamızın güçlü dağıtım kanalını etkin ve verimli şekilde kullanabilen, gelişen teknolojinin finansal piyasalara olan etkisine hızlı adapte olabilen bir aracı kurum olabilmek amacıyla Kurum içerisinde stratejik öneme sahip projeler yönetilmektedir.

Vizyonumuz

Finansal piyasaların tüm gerekliliklerini yerine getiren, güçlü altyapısı, geniş ürün yelpazesiyle insani değerlere saygılı, sektörde lider ve saygın bir aracı kurum olmak.

Misyonumuz

Güvene dayalı sürdürülebilir müşteri ilişkilerini geliştiren, etik değerlere bağlı, güncel ve objektif bilgisini yatırımcılarla paylaşan, teknolojik yeniliklerin öncüsü, dağıtım kanallarını etkin kullanan, verimlilik odaklı iş modeliyle Türkiye’nin dünyaya açılan lider aracı kurumlarından biri haline gelmek ve sermaye piyasalarında referans noktası olmak.

Kurumsal Değerlerimiz

* Müşteri odaklı,
* Katma değer yaratan,
* Şeffaf,
* Güvenilir,
* Yeniliklere açık,
* Dinamik,
* Piyasa merkezli,
* Sosyal Sorumluluklarının bilincinde,
* Etik değerlere sahip çıkan,
* Çalışanına değer veren,
* Ekip çalışmasına inanan,
* Kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olmak.

20. İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemi

Şirket, finansal riskleri önlemek amacıyla piyasalarda yapılan işlemlerini, borç-alacak durumunu, stoklarını, faiz ve piyasa risklerini günlük olarak raporlamakta ve analiz etmektedir.

Şirket’in Genel Müdürlük ve merkez dışı örgütleri de dahil olmak üzere tüm iş birimlerinin yönetim stratejisine uygun, verimli, düzenli, kanun, kural ve kurum politikaları çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün, bilginin güvenilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla sürekli kontroller gerçekleştirilmektedir. Şirket iç denetim sistemi Teftiş Kurulu ile İç Kontrol ve Risk Yönetimi birimlerinden oluşmaktadır.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Vazife ve Selahiyetleri başlığı altında yer alan 10. maddesinde;

“Şirket temsil ve idaresi Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket’in maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Ortaklar Genel Kurulu’na bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. ve 370. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev yetkilerini düzenler, yerine getirir ve devredebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devrettiğinde en az bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin temsil yetkisini haiz olması gerekir.”

22. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu aylık planlı veya ihtiyaç halinde ara dönemlerde toplanarak gündemin ilk maddesi olarak Şirket’in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu gündem maddeleri, Şirket yönetiminin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunduğu önergeler çerçevesinde oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2017 - 31.12.2017 faaliyet döneminde 106 adet karar almış, bu kararlarda karşı oy şerhi düşülmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, gündem maddelerine ilişkin önceden Şirket Yönetimi tarafından bilgilendirildiğinden karşı oy veya veto ile çıkarılan bir karar alınmamıştır.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

2017 yılı faaliyet döneminde, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Şirketle İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı uygulanmıştır.

24. Etik Kurallar

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve ana sermayedarımız Halkbank’ın düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan etik kurallar, çalışanların bilgisine yazılı olarak sunulmuştur.

25. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komitelerin oluşturulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır..

26. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar ile Ayni ve Nakdi İmkanlar

Genel Kurul’un onayı ile Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık olarak huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların (ücret, huzur hakkı, ikramiye, temettü, yabancı dil tazminatı, harcırah, özel sağlık sigortası primi, özel hayat sigortası primi, bireysel emeklilik katkısı, SGK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı, GSM, temsil ağırlama, taşıt kira ve akaryakıt) toplam tutarı 1.971.517,39 TL’dir.